سیستم مدیریت کیفیت - ISO 9001 - ISO/TS شرکت مهندسی مشاور یاران مهر http://iso9001.mihanblog.com 2018-07-16T00:31:18+01:00 text/html 2008-04-07T01:34:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان آشنایی با استاندارد ISO 9001:2008 http://iso9001.mihanblog.com/post/22 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 در سال 2008 میلادی از طرف موسسه بین المللی استاندارد منتشر خواهد شد. این نسخه از استاندارد توجه ویژه ای به مدیریت راهبردی و عملیاتی خواهد داشت. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 از توسعه سازمان ها برای دستیابی به موفقیت های پایدار حمایت خواهد کرد. همچنین این استاندارد مکمل الگوهای تعالی عملکرد در سازمان خواهد بود. <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">در این استاندارد از مفهوم سیستم مدیریت کیفیت استفاده چندانی نشده است بلکه به جای آن عبارت سیستم مدیریت مورد توجه قرار گرفته است. ویرایش جدید استاندارد </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">ISO 9001</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif""><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">در برگیرنده فصول زیر است: <p /></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif""><span style="mso-spacerun: yes"> </span><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• محیط سازمانی <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• هویت سازمانی <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• ضروریات راهبردی <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• مسئولیت مدیریت <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• مدیریت منابع <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• تحقق محصول <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• نتایج و پایداری سازمان <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• بازخورد و یادگیری <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• بهبود راهبردی و نوآوری <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• مدل توسعه یافته فرآیندی <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">• خودارزیابی <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif""><span style="mso-spacerun: yes"> </span><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif""><span style="mso-spacerun: yes"> </span><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">برگرفته از سایت:</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif"">http://www.sadeghfar.blogsky.com</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif""><span dir="rtl"></span> <span lang="FA"><p /></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: "Tahoma","sans-serif""><p> </p></span></p><p /> text/html 2008-04-07T01:34:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان سوابق کاری شرکت یاران مهر http://iso9001.mihanblog.com/post/21 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">1)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">:</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فرهمند</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جوان</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پلیمری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تزیینی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برقی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خودرو</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: گرید ساپکو - </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> ISO/TS 16949 </span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">2)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: سازه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">یدک</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رویش</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">درب</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رادیاتور</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خودرو</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000 – ISO/TS 16949</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">3)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: فرش</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انیسی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: خدمات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">صادرات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فرش</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دستبافت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">4)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: الماسه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برش</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">صنعت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">روش</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ماشینکاری</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">5)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: همسو</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">آرمهای</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برچسبی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خودرو</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: گرید سازه گستر </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> ISO/TS 16949</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">6)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: دالمن</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پاد</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فلزی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">روش</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ماشینکاری</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">7)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: پلی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پارس</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: خدمات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تزریق</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پلاستیكی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">8)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: لایی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ساز زنجان</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">منسوجات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نبافته</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">لایی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">9)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">       </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: نیکاوران</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">صنعت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اراک</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فلزی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">روش</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پرسکاری</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">10)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: چاپرنگ</span><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> تبریز</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: رنگرزی،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">چاپ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تکمیل</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پارچه</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">11)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: تولیدی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">صنعتی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">شرق</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پلاستیک</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: خدمات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تزریق</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پلاستیكی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">12)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: صنایع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">آبکاری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نیکان</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: خدمات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">آبکاری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">گالوانیزه</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">13)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: پارس</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اخگر</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سینی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کابل</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نردبان</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">14)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: رنگ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پودری</span><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> رویال</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: خدمات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رنگرزی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پودری</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">15)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: صنایع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کوره</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ایران</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: طراحی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ساخت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تجهیزات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رنگکاری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کوره</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ای</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">16)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: سپند</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قطعه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">گستر</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">محافظ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بدنه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خودرو</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">17)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">:</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">لایکو تبریز</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت: تولید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انواع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کالای</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خواب</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">18)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: سازمان آب و فاضلاب یاسوج</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: خدمات آب و فاضلاب</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">19)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: پوشش</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">گستر</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اردکان</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: تولید کننده روکش صندلی خودروهای پژو 206، 405 و سمند</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: گرید ساپکو - </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> ISO/TS 16949</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">20)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: فاخر رنگ کیان</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: تولید کننده انواع رنگ های پایه آبی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in" align="right"><font size="1"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">۲۱)<span style="LINE-HEIGHT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-VARIANT: normal">    </span></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نام شرکت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: شایان شیمی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زمینه فعالیت</span><span lang="AR-SA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: تولید کننده انواع شوینده ها و کوتینگ های شیمیایی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع پروژه: </span><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in" align="right"><font size="1"><span dir="ltr" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></font></p> text/html 2008-04-07T00:34:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان نمونه روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق کیفیت http://iso9001.mihanblog.com/post/20 <p>نمونه روش اجرایی کنترل مدراک و سوابق کیفیت به همراه فرم های مربوطه:</p><p><font color="#333333"></font></p><p><a href="http://moradian.googlepages.com/14Kontrolmadarek.exe">http://moradian.googlepages.com/14Kontrolmadarek.exe</a></p><p>پسورد فایل: <font color="#ff0000">iso9001.mihanblog.com</font></p><p><font color="#ff0000"></font></p><p /> text/html 2008-02-07T23:32:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت http://iso9001.mihanblog.com/post/19 <div class="Ersal"><p>نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت به همراه فرم های مربوطه:</p><p><font color="#333333"></font></p><p><a href="http://moradian.googlepages.com/02BaznegariModiriat.exe">http://moradian.googlepages.com/02BaznegariModiriat.exe</a></p><p>پسورد فایل: <font color="#ff0000">iso9001.mihanblog.com</font></p><p><font color="#ff0000"></font></p><p /></div> text/html 2008-02-07T23:32:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی http://iso9001.mihanblog.com/post/18 <p>نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی به همراه فرم های مربوطه:</p><p><a href="http://moradian.googlepages.com/03MomayeziDakheli.exe">http://moradian.googlepages.com/03MomayeziDakheli.exe</a></p><p /><p>پسورد فایل: <font color="#ff0000">iso9001.mihanblog.com</font></p><p><font color="#ff0000"></font></p><p /> text/html 2008-01-05T07:31:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان 5S - قسمت دوم http://iso9001.mihanblog.com/post/16 <span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">پاكیزه سازی : </span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">پاكیزه سازی چیزی فراتر از پاكیزه نگهداشتن اشیاء است. پاكیزه سازی صرفا تمیز كردن اشیاء و كارهای خسته كننده همراه آن نیست، بلكه بایستی پاكیزه سازی را بعنوان نوعی بازرسی و بازبینی در نظر گرفت. پاكیزه سازی را بایستی بعنوان روشی برای حذف یك به یك علل مشكلات دانست.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مرحله اول<span style="mso-spacerun: yes">  </span>در پاكیزه سازی ، شناسایی و مبارزه و رویارویی با علل عمده مشكلات و آلودگی ها می باشد. برای شناسایی و مبارزه با علل آلودگی بایستی مراحل زیر را طی نمود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p></span></span> text/html 2007-12-30T08:42:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان 5S - قسمت اول http://iso9001.mihanblog.com/post/15 <font color="#000000" size="2"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 21.35pt 0pt 0in"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مقدمه : </span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma">همه ما در زندگی روزمره آداب و رسومی داریم كه با انجام آنها می كوشیم كیفیت بهتری به زندگی خود بدهیم.بعنوان مثال به دیگران سلام می كنیم،قبل از غذا دستانمان را می شوئیم و بعد از صرف هر وعده غذا ظرفها را می شوئیم، جای كارد و قاشق و چنگال را می دانیم،خانه را تمیز می كنیم،برای حفظ پاكیزگی از دستمال ،حوله،جارو و و سایل دیگر استفاده می كنیم،برای هدایت آب باران و برف از پشت بام به پائین از شیروانی و ناودان یهره می گیریم و خانه را تهویه و از بروز انواع پوسیدگی در اشیاء جلوگیری می كنیم.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 305.05pt"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">شستن ظروف بلافاصله پس از صرف غذا و تمیز كردن اشیاء به مجرد كثیف شدن آنها،كاری آسان است ولی اگر آنها را بدون شسته شدن به حال خود رها كنیم،با خشك شدن و سخت شدن آلودگیهای موجودبر روی آنها دیگر پاكیزه كردنشان كار ساده ای نخواهد بود.</span></p><p /><h1 dir="rtl" style="MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma">ما باید رعایت این گونه عادات نیكو را به محل كار خود نیز انتقال دهیم. </span><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma">S</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> 5 در حقیقت مجموعه اصولی است كه با رعایت آنها می توانیم كارهای خود را با بهترین بازدهی انجام دهیم. </span><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma">S</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> 5 بهبود و اصلاح وضعیت نگهداری از اشیاست بطوریكه مجبور نباشیم برای دسترسی به آنها وقت زیادی صرف كنیم،درست مانند دانستن جای قاشق و چنگال بهنگام نیاز. برای تولیدكنندگان،كارخانه سرمایه ای محسوب می شود و این سرمایه باید بنحوی باشد كه تولید كننده از داشتن آن به خود ببالد.به این معنی كه نه تنها محصول نهایی باید از كیفیت بالا و قیمتی پائین برخوردار باشد،بلكه در فرآیند تولید محصول یعنی در كارخانه نیز باید از برجسته ترین مدیریت و تكنولوژی بهره گرفت.<p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اگر ما به یك كارخانه تولید مواد غذایی برویم كه دارای محیطی كثیف باشد و یا گذارمان به كارخانه ای بیفتد كه ابزار دقیق می سازد،اما كف كارخانه كثیف و براده های فلزات با روغنهای ریخته شده بر كف كارخانه آمیخته باشد،دیگر ظاهر محصول نهایی ،ظاهر كاركنان و چربزبانی عامل فروش هم نخواهد توانست ما را به بستن قرارداد برای خرید محصول كارخانه ترغیب كند. كارخانه واقعیتی انكار ناپذیر است كه در قضاوت خود بیشتر به آن اهمیت می دهیم تا به وضعیت محصول نهایی. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">S</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">5 نیز با اعتقاد بر این واقعیت عمل می كند كه “ تاثیر اعمال بیشتر از گفتار است ” ، موثرترین راه برای انجام امور، توصیف وضعیت نهایی و مطلوب آنها نیست بلكه به جای اینكار باید به واقعیتها نظر انداخت و تغییرات را عملا در سطح كارخانه پدید آورد.دلایل بیشماری موید این مدعاست كه : </span></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">“‌<span style="mso-spacerun: yes">  </span>یك تصویر ، به هزاران واژه می ارزد.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>”</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">و </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">“<span style="mso-spacerun: yes">  </span>دیدن ، همان باور كردن است. ”</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 21.35pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مفهوم </span></b><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>5S<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span></b><span dir="rtl"></span><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>و اهداف آن :‌</span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">عبارت </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>5S<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>از ابتدای 5 كلمه ژاپنی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Seiri</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>(‌ساماندهی )‌،‌</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Seiton<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>( نظم و ترتیب )‌،‌</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Seiso<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>( پاكیزگی ) ، </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Seiketsu </span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>(‌استاندارد سازی)<span style="mso-spacerun: yes">  </span>و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Shitsuke</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>(‌انضباط )‌ گرفته شده است.</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.45pt 0pt 7.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p></span></h1></p><p> </p></p><p> </p></font><p><font color="#000000" size="2"> <span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">برای مشاهده ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید</font></span></font></p><p><font color="#ff0000" size="2"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></font></p><p><font color="#ff0000" size="2"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></font></p> text/html 2007-11-16T02:41:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان QFD چیست؟ http://iso9001.mihanblog.com/post/13 <p class="MsoHeader" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; tab-stops: 35.4pt"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: FA"></span><p /><div style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-alt: solid windowtext .5pt"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; MARGIN: 0in 0in 0pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 0in 0in"><font size="2"><font color="#000000"><b><span lang="AR-SA" style="COLOR: gray; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-color-alt: black; text-effect: emboss">مقدمــــه</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"> :</span></b></font></font></p><p /></div><div dir="rtl" align="right"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-table-dir: bidi; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 551.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="735"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 2pt 0in; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt">درك و فهم دقیق تولید كنندگان از نیازهای روحی ، فرهنگی ، اجتماعی ، تكنولوژیك و اخلاقی مشتریان ، سبب تولید كالایی با جذابیت بیشتر برای مصرف كنندگان خواهد شد .نرخ فروش را بالا برده و موفقیتهای اقتصادی و اجتماعی بزرگی را متوجه تولید كنندگان خواهد نمود . برقراری سیستمی كه بتواند نیازهای عمومی و فنی مشتری را به بخشهای بازرگانی ، طراحی ، تولید و </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span dir="ltr"></span>…</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span dir="rtl"></span> در یك سازمان انتقال دهد ، تحت عنوان بسط عملكرد كیفیت (</span><span dir="ltr" style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt">QFD</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span dir="rtl"></span>)</span><span dir="ltr" style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt">DEPLOYMENT </span><span dir="rtl"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>QUALITY FUNCTION </span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>شناخته می شود .</span></font></font></p><p /></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"></span></p><p><font color="#000000" size="2"></font></p><p><font color="#000000" size="2"> <span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">برای مشاهده ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید</font></span></font></p><p><font color="#ff0000" size="2"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></font></p></p><p><font color="#000000" size="2"> </font></p> text/html 2007-11-11T01:41:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان روش اجرایی FMEA http://iso9001.mihanblog.com/post/12 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">آشنایی با تجزیه و تحلیل حالات شكست:</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1. هدف از انجام </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">FMEA</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">FMEA</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> یك سری فعالیت سیستماتیك است با قصد : </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الف : شناسایی و ارزیابی خرابی های بالقوه كه در طراحی سیستم ، محصول ، فرآیند وجود دارند و برآورد اثرات حاصل از وقوع هر یك از عوامل فوق .</span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ب : شناسایی اقداماتی كه می تواند احتمال وقوع خرابی های محتمل را كاهش داده و از میان بردارد . </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ج : شناسایی و انجام اقداماتی كه توسط آن بتوان میزان شدت و وخامت حاصله از خطاها را تا حد امكان كاهش داد . </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">د : شناسایی و انجام اقداماتی كه توسط آن بتوان قابلیت كشف و به عبارت دیگر احتمال آشكار كردن خطا را قبل از رسیدن محصول به مشتری افزایش داد . </span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ه<span style="COLOR: white">ه</span>: مستند سازی امور طراحی و فرآیند تولید محصول </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">برای مشاهده ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید</font></span></p><p /><p> </p> text/html 2007-10-30T02:40:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان اصطلاحات سیستم مدیریت کیفیت - بخش پنجم http://iso9001.mihanblog.com/post/10 <div dir="ltr" align="left"><table class="MsoTableGrid" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600" /><stroke joinstyle="miter" /><formulas /><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /><f eqn="sum @0 1 0" /><f eqn="sum 0 0 @1" /><f eqn="prod @2 1 2" /><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @0 0 1" /><f eqn="prod @6 1 2" /><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /><f eqn="sum @8 21600 0" /><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @10 21600 0" /></formulas /><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f" /><lock aspectratio="t" v:ext="edit" /></shapetype /><shape id="_x0000_i1026" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سامانه تخصیص منابع سازمان</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> ERP - Enterprise resource planning</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "><font face="Times New Roman"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 182.75pt; mso-yfti-irow: 1"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 182.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">کلمه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> در اصل مخفف واژگان </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Enterprise Resource Planning</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> یا سامانه تخصیص منابع سازمان است که طیف وسیعی از فعالیتهای مختلفی که به بهبود عملکرد سازمان منتهی می شود را در بر دارد. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> توسط برنامه های کاربردی با چندین زیربرنامه کاربردی پشتیبانی می شود که فعالیتها را در گستره واحدهای عملیاتی سازمان یکپارچه می سازد. این فعالیتها می تواند بازه وسیعی از مدیریت تولید، خربد قطعات، کنترل موجودی انبار، ارسال مواد به واحدهای تولیدی تا ردگیری سفارشات را شامل شود. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> همچنین می تواند زیر برنامه های کاربردی در زمینه مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی سازمان را هم در بر داشته باشد. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> سیستمی است که دارای اهداف، اجزا و محدوده مشخص و معینی است. در ادامه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> را بر حسب هر یک از این جنبه ها تعریف می کنیم. هدف </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> – هدف از یک سیستم </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> بهبود و تسریع فرایندهای داخلی کسب و کار سازمان است که برای نیل به این منظور عموماً به مهندسی مجدد فرایندهای سازمان نیاز است. نرم افزار </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> - هسته اصلی هر سیستم </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> بخش نرم افزار آن است. نرم افزار </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> در عمل بر مبنای زیر برنامه های کاربردی قرار دارد. هر یک از زیر برنامه های کاربردی فعالیتهای عملیاتی بخشی از سازمان را به شکل مکانیزه شبیه سازی می کند. زیر برنامه های معمول نرم افزارهای </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ERP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000"> مدیریت تولید، خرید مواد اولیه، کنترل موجودی انبار،، ارسال مواد به واحدهای تولیدی و ردگیری سفارشات را پوشش می دهد.</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1027" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">جی آی اس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> GIS - Geogeraphical Information System</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "><font face="Times New Roman"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 122.75pt; mso-yfti-irow: 3"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 122.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">GIS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> مجموعه ای سازمان یافته از سخت افزار ، نرم افزارهای كامپیوتری ، داده های مكان مرجع شامل : داده های توصیفی ومكانی ، افراد متخصص والگوریتم هاست كه به منظور گردآوری ، ذخیره سازی ، بهنگام سازی ، پردازش، بازیافت ، تجزیه وتحلیل وارائه شكلهای مختلف اطلاعات مكان مرجع ، طراحی وایجاد شده وبه بیان مشخصات وویژگی های جغرافیائی داده ها می پردازد. تاریخچه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">GIS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> به زمان های خیلی قبل بر نمی گردد.اصطلاح</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">GIS - Geographical Information System</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> در اواسط سال 1960 میلادی پا به عرصه وجود نهاد .كلاً </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">GIS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> محصول قوه فكری جغرافیائی نیست وبا تحقیق وتوسعه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">GIS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000"> از سال 1960 میلادی وبا تلاش گروه كوچكی از پیشگامان حرفه ای چند رشته علمی شروع شد. هر گروه علاقه داشتند كه از تكنولوژی كامپیوتر عصر خود در كاربرد داده های جغرافیائی ودر موارد خاصی از مدیریت زیست محیطی وبرنامه ریزی استفاده نمایند.</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1030" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">برنامه ریزی تولید تجمعی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Aggregate</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "><font face="Times New Roman"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 86.75pt; mso-yfti-irow: 5"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 86.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">برای راحتی برنامه ریزی تولید در مواقعی که محصولات متنوع می باشند تنوع محصول را به صورت مجازی به یک محصول تبدیل می کنند به این روش برنامه ریزی تولید تجمعی می گویند . این نوع برنامه ریزی شاخصی برای کنترل می باشد و هدف از آن این می باشد که در چه زمانی چه مقدارمحصول تولید کنیم و از ماشین آلات به چه نحوی استفاده کنیم و چه تعداد نیروی انسانی تخصیص بدهیم ودر صورت لزوم به چه اندازه از تولید محصول را به پیمان کاری بسپاریم . </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Aggregate</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000"> بستگی به ساختار محصول دارد یعنی از چه اجزائی و به چه ترتیبی تشکیل شده است .</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 6"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1031" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   ISO 22222:2005 ISO 22222:2005</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "><font face="Times New Roman"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 158.35pt; mso-yfti-irow: 7"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 158.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سازمان بین المللی استانداردسازی(</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">The International Organization for</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Standardization</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) ، استانداردی را منتشر كرده است كه از روی آن بتوان رقابت پذیری و دیگر ویژگیهای مهم امور برنامه ریزی مالی همچون اخلاقیات را ارزیابی نمود. به منظور افزایش اطمینان مشتری طرحریزی شده كه باید توسط برنامه ریزان (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">planners</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) مالی شخصی و با فراهم آوردن یك بنچمارك بین المللی با سطح بالای استاندارد خدماتی، رعایت شود. بسته به تعریف برنامه ریز(</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Planner</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) ، ایزو (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) برآورد می كند كه از هشتصدهزار تا چندین میلیون حرفه مالی در ایالات متحده مشغول به فعالیت می باشند؛ طبق گزارش </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>، بخش اعظمی از این حرفه ها، مشكلاتی را ایجاد كرده اند كه بررسی، ارزیابی و كند و كاو در برنامه ریزی های مالی به راحتی امكانپذیر نمی باشد. بنا به گفته </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Stuart Kessler</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> رئیس </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TC222</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> ، توسعه دهنده استاندارد فوق ،یك استاندارد بین المللی برای برنامه ریزی مالی، با فراهم آوردن مجموعه ای مرتب از پیش نیازها، باعث سادگی اطمینان خاطر مشتریان از این امر خواهد شد كه برنامه ریزان مالی با رعایت كردن استانداردهای اخلاقی و تربیتی، خدمات و سرویسهای بهتری به آنها خواهند رساند</span></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "><font face="Times New Roman"><font color="#000000"> </font></font></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 3.5pt; mso-yfti-irow: 8"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 3.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1032" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">برنامه ریزی احتیاجات مواد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MRP</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 98pt; mso-yfti-irow: 9"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 98pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در سطح </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MRP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> اطلاعات خارج شده از</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MPS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> و ساختار محصول(</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">PRODUCT STRUCTURE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) به عنوان ورودی استفاده می شوند . خروجی های این سطح دستور خرید یا سفارش , دستور تولید قطعات وزمان تولید یا سفارش می باشد . </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MRP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> نیاز هر محصول را تا آخرین قطعه و به تعداد مورد نیاز به ما می دهد . افق برنامه ریزی در </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MRP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> کوتاه تر از </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MPS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> می باشد و بستگی به </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">LEAD TIME</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> قطعات دارد . به خاطر محاسبا ت وابستگی که روی ساختار محصول انجام می گیرد این سیستم به اشتباهات حسٌاس است که برای جلوگیری از این اشتباهات از روش </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">LOT SIZING</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> استفاده می شود . در این روش در هر سطحی برای هر قطعه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">LOT SIZE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000"> تعیین می شود .</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 18.4pt; mso-yfti-irow: 10"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1033" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">برنامه ریزی تولید محصول نهایی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MPS</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 86pt; mso-yfti-irow: 11"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 86pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">برنامه اصلی هر شرکت برای تولید محصول ، </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Aggregate</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> است. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MPS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> محور فعالیتهای شرکت در زمینه مهندسی ، خرید ، ساخت،فروش و امور مالی است . افق برنامه ریزی در </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MPS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> کوتاه تر از </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Aggregate</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">است وبه عنوان خروجی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Aggregate</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> به حساب می آید که برنامه تولید را برای تک تک محصولات می دهد. در </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">MPS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> تعیین میشود که در هر دوره ، از هر محصول مشخص ، چقدر تولید خواهیم کرد. بررسی رعایت شدن محدودیت منابع بوسیله </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">RCCP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000"> (برنامه ریزی سرانگشتی منابع) انجام می گیرد .</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 20.65pt; mso-yfti-irow: 12"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 20.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1034" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">شش سیگما</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">6 sigma</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 194pt; mso-yfti-irow: 13"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 194pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font color="#000000">به طور ساده می توان گفت، شش سیگما متدی است كه بر اساس داده ها هدایت می شود و هدف آن دستیابی به كیفیت برتر است. چیزی كه شش سیگما را از سایر اصول كیفیت متمایز می كند این است كه پیش گبری قبل از وقوع اشتباهات. به طور ویژه می توان گفت شش سیگما یك تلاش نظم یافته است كه فرآیندهای تكرار شوند سازمان را در بخشهای طراحی محصولات، عملكرد تامین كنندگان، سرویسهای خدماتی و … از نزدیك مورد سنجش قرار می دهد. شش سیگما یك متد آماری است كه نیازهای مشتری را به صورت وظایف جداگانه تعریف كرده و ضمنا یك سری ویژگی های بهینه در صورتیكه بین آنها عملكردهای فیمابین وجود داشته باشد، برایشان در نظر می گیرد. همانطور كه از شواهد پیداست، گامهایی كه برای نیل به این هدف برداشته می شود تاثیر بسیار عمیق به روی كیفیت محصولات، عملكرد سرویسهای مشتریان و پیشرفتهای حرفه‌أی پرسنل خواهد گذاشت. شش سیگما به دلیل تاكید عمیق بر روی تحلیلهای آماری، مقیاسهای ارزیابی طراحی، تولید محصول و فعالیتهای متمركز در حیطه مشتری گرایی، قادر است احتمال بروز خطا در محصولات و سرویسها را به میزان بی سابقه‌أی كاهش دهد. شش سیگما حاصل پیوند سیستمهای اجتماعی و فنی است. عوامل انسانی با بهره‌گیری از مزایای پیشرفتهای تكنولوژیكی، سرانجام نظامی بر اساس این واقعیت ایجاد خواهد كرد كه برای حفظ بقا در دنیای رقابت آمیز امروز، وجود كیفیت بسیار بالا با صرف هزینه بسیار اندك، فوق العاده ضروری است. شش سیگما در واقع نقشه جاده بقا و موفقیت است.</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 21.1pt; mso-yfti-irow: 14"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1035" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مهندسی ارزش</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Value Engineering</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 161.5pt; mso-yfti-irow: 15"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 161.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مهندسی ارزش (با مفهومی نزدیك به مدیریت ارزش و تجزیه و تحلیل ارزش) رویكردی است گروهی، سیستماتیك، كاركردگرا و دارای كاربردی حرفه‌ای كه برای ارزیابی و بهبود ارزش یك محصول، طراحی یك وسیله، طراحی سیستم، اجرای پروژه‌های صنعتی و عمرانی و دیگر خدمات به كار گرفته میشود. مهندسی ارزش، متدولوژی قدرتمندی است برای حل مسایل، كاهش هزینه‌ها و به طور همزمان بهبود عملكرد و كیفیت كه با شناسایی و ارتقای شاخص‌های ارزش و به‌كارگیری خلاقیت، رضایت مشتری را افزایش میدهد و به ارزش سرمایه‌گذاری می‌افزاید. این متدولوژی كه از راهبردهای موفق بلند مدت و تجاری است را می‌توان در تمام بخش‌های اقتصادی، نظیر صنعت، دولت، عمران و خدمات به كار گرفت. مهندسی و مدیریت ارزش كه از سال 1947 توسط لارنس مایلز (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Lawrence</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Miles</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) در ایالات متحده شروع به گسترش یافت، اكنون نیز در كشورهای پیشرفته صنعتی جهان،كاربردی وسیع و دستاوردهایی بی‌نظیر دارد. مطالعه اسناد و مدارك موجود و مرور اطلاعات موجود انجمن مهندسین ارزش امریكا (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">SAVE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">International</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000">) گواه آن است كه انجام مطالعات مهندسی ارزش بر روی انواع پروژه‌ها، تا چند صد میلیون دلار صرفه‌جویی در بر داشته است.</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 17.5pt; mso-yfti-irow: 16"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1036" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">انبار</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Warehouse</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 73.25pt; mso-yfti-irow: 17"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 73.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><font color="#000000">با توجه به پیشرفت علوم و فنون كه امروزه در همه ی زمینه ها از آن برخوردار هستیم وسایل تولید انبوه یا نگهداری كالا در سطح وسیع فراهم شده است. برای نگهداری این كالاها نیاز به محلی است كه آنرا انبار می‌خوانند نگهداری كالا در انبار باید براساس یك سیستم صحیح باشد ، لذا انبار را میتوان به این صورت تعریف نمود “انبار به محل یا فضای گویند كه كالا بر اساس یك سیستم صحیح در آن نگهداری می شود”</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 17.5pt; mso-yfti-irow: 18"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1037" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">کیفیت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Quality</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 19"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مفهوم رایج و قدیمی كیفیت از دیدگاه اقتصادی ، صرفا به نتایج فرآیند تهیه محصول تكیه می كند كه بر اساس آن درجه مرغوبیت محصولات و خدمات ، تعیین می گردد . این شناخت، كه كیفیت به عنوان مهمترین عامل استراتژیكی موفقیت در بازارهای جهانی مطرح است ، باعث تغییر تفكر نسبت به تعریف محدود از مفهوم كیفیت گردید . سرانجام این نتیجه حاصل شد كه یافتن ، ثبت و نهایتا برطرف كردن اشتباهات ، یك حالت تدافعی را به وجود می آورد كه با آن در بلند مدت نمی توان حتی سهم موجود در بازار را نیز حفظ نمود. این امر منجر به توسعه و گسترش مفهوم كیفیت و علاوه برآن باعث تعیین ارزش و اهمیت مشخص برای یكپارچه شدن مفهوم كیفیت در استرا تژی شركت ها گردید، بدین ترتیب با گذشت زمان تعریف مشخصه‌‌‌های كیفیتی محصول و بكارگیری كلیه امكانات و توانمندی های سازمان برای محقق ساختن، پایدار نگاه داشتن و ارتقا آن جایگاه خود را پیدا كرد . در فرآیـند تصمیـم گــیری مشتریــان ، كه به قضـاوت دربـاره ی كیفیـت محصـول و تصمـیم به خریـد آن منجر می گردد ، در كنار مشخصه های فنی ، مشخصه های دیگری مانند قیمت ، خدمات مناسب در تعمیر و نگهداری ، برخورد مطلوب در فروش نیز نقش مهمی را ایفا می نمایند . این طرز تفكر را می توان در تعبیر، كیفیت یعنی مناسب بودن برای استفاده (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Fit for use</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000">) مستتر دانست . در استاندارد ایزو 8204 كیفیت چنین تعریف شده است : تمامی ویژگی یك مقوله ( كالا یا خدمات ) كه در توانایی آن جهت برآورد ساختن نیازهای تصریح شده یا تلو‌‌‌‌‌یحی آن مقوله موثر است .</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 16.15pt; mso-yfti-irow: 20"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1038" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیریت ارتباط با مشتری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">CRM</span></font><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 21"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">CRM</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> مخفف کلمات </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Customer Relationship Management</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به معنی مدیریت روابط با مشتری است. یک استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان برای ارتباط بیشتر با آنان استفاده می شود.روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در تجارت و کسب و کار می باشد. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">CRM</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> حاوی اجزاء تکنولوژیکی زیادی می باشد ولی تفکر در مورد شرایط تکنولوژیکی</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">CRM</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> اشتباه است .مناسب ترین راه شناخت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">CRM</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000"> فرآیندی است که به جمع آوری تمامی اطلاعات در مورد مشتریان ، فروش،تاثیر بازاریابی، واکنشها و رفتار بازار در کنار هم کمک می کند.</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 16.15pt; mso-yfti-irow: 22"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1039" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">یو ام ال</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">UML</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 23"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">زبان مدلسازی یکپارچه (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">UML</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) زبانی است برای مشخص‏سازی، ساخت، مجسم‏سازی و مستند‏سازی دست‏آوردهای یک سیستم متمرکز نرم‏افزاری. اول آنکه این زبان از مفاهیم </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Booch,OMT</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">OOSE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> که متدولوژیهای متداول </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">OO</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> می‏باشند منتج شده است. دوم، </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">UML</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> بر انچه که در حال حاضر توسط روش‏های موجود قابل انجام هستند، بنا شده است. سوم، زبان مدلسازی یکپارچه ، بر یک زبان مدلسازی استاندارد تمرکز می‏کند و نه یک فرایند استاندارد. اگر چه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">UML</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> بایستی در زمینه یک فرایند به کارگیری شود، تجربه نشان می‏دهد که در سازمان‏های مختلف و با حوزه‏های مسئله متفاوت، فرآیندهای متفاوتی مورد نیاز است. بنابراین تلاش بر این است که ابتدا بر یک فرا‏مدل مشترک ( که معانی را یکپارچه می‏کند) تمرکز شود و در درجه دوم بر یک علامت‏گذاری مشترک (که برای فرد، استنباط این معانی را فراهم می‏کند) تمرکز گردد. ابداع‏کنندگان </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">UML</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> بر فرایند توسعه‏ای تاکید می‏کنند که مورد کاربردگرا، معماری گرا، تکراری و افزایشی است. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">UML</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000">، یک زبان مدلسازی را مشخص میکند که اتفاق نظر جماعت شی‏گرا بر مفاهیم اساسی مدلسازی است.</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"></font><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span><p><font color="#000000"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" color="#000000"> </font></p></td></tr><tr style="HEIGHT: 19.75pt; mso-yfti-irow: 24"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 19.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1040" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75" /><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /><font face="Times New Roman"></font></imagedata /></shape /><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مدرسه هوشمند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">smart school</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: "></span></p><p><font color="#000000"></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 25"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مدرسه هوشمند در واقع مرحله برتری در كاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش است . مدرسه هوشمند ، مدرسه ای است كه مدیریت و كنترل آن مبتنی بر فناوری شبكه و رایانه است و محتوای بیشتر درسهای آن الكترونیكی است ، و نظام ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند ( الكترونیكی) است. مدرسه هوشمند &quot;دانش‌آموز– محور &quot; است و در آن معلم نقش هدایتگر را دارد . دانش‌آموز بر منابع موجود در مدرسه یا شبكه های اطلاع رسانی بیرونی نیز دسترسی دارد و در استفاده از منابع برای درسهای خود آزاد است. او از دو نوع محتوا استفاده می‌كند : محتوای الكترونیكی – و محتوایی كه معلم تولید می‌كند. ارتباط والدین با این مدرسه &quot;بر خط&quot; (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">online</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) است، و از طریق اتصال به وسیله تلفیق كننده یا »مودم« (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">modem</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) به رایانه مركزی مدرسه ، این امكان را دارند كه با مدیر یا معلمان مدرسه ارتباط پیدا كنند و از وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه شوند . بانك اطلاعاتی مدرسه باید با استانداردهای روز جهان مطابقت داشته باشد. كتابخانه این مدرسه ، یك كتابخانه الكترونیكی است و دانش‌آموزمی‌تواند به صورت &quot;برخط&quot; (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">online</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font color="#000000">) از آن استفاده كند. محیطهای گفت و گو ، بحث و پرسش و پاسخ به صورت همزمان و ناهمزمان در این مدرسه فعال است.</font></span></p><p><font color="#000000"></font></p text/html 2007-10-30T02:40:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان اصطلاحات سیستم مدیریت کیفیت - بخش چهارم http://iso9001.mihanblog.com/post/9 <table class="MsoTableGrid" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter" /><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /><f eqn="sum @0 1 0" /><f eqn="sum 0 0 @1" /><f eqn="prod @2 1 2" /><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @0 0 1" /><f eqn="prod @6 1 2" /><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /><f eqn="sum @8 21600 0" /><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @10 21600 0" /></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f" /><lock aspectratio="t" v:ext="edit" /></shapetype><shape id="_x0000_i1025" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">كنترل كیفیت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Quality Control</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <p /></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كنترل كیفیت یكی از مباحث مهندسی صنایع و سیستم‌هاست. كنترل كیفیت علاوه بر دسترس‌پذیر كردن كیفیت، بهره‌وری فعالیت سازمان را نیز افزایش می‌دهد. در این راستا بسته به نوع عوامل مؤثر در كیفیت و وسعت حوزه بررسی، كنترل كیفیت آماری، تضمین كیفیت و كنترل كیفیت فراگیر مطرح شده‌اند. هر یك از كنترل‌های اشاره شده به مقدمات و ابزاری نیاز دارند كه طراحی و پیاده‌سازی آنها در مهندسی صنایع و سیستم‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند.كنترل كیفیت واحدی است كه در زمینه اداره‌ی استاندارهای تعیین شده از سوی سازمان وهمه مواردی كه توسط سازمان مصرف و تولید می شوند مسئول است و بازرسی ، یك قسمت مهم از این جریان می باشد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1026" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">مدیریت و كنترل پروژه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Project Management - Control</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پروژه به كار یا مجموعه‌ فعالیت‌هایی گفته می‌شود كه تكرار پذیر نباشند. برای مثال تولید یك محصول، یك فعالیت تكراری است كه یك كارخانه در طول سال‌ها انجام می‌دهد ولی احداث یك بخش جدید كاری ممكن است در طی سال‌ها تنها یك بار اتفاق بیافتد. تكنیك‌هایی كه در مدیریت و كنترل پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند به تمامی پرسش‌های فوق پاسخ می‌دهند و تصویر مناسبی از وضعیت پروژه را كه ممكن است شامل هزاران فعالیت باشد در اختیار مدیریت قرار می‌دهد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1029" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">سیستم‌های حقوق و دستمزد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">توضیحات بیشتر</span></span></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman"> <span dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 5"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مهندسی صنایع با استفاده از مباحث و تكنیك‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی، شرح و خصوصیات فعالیت‌های تولیدی را مشخص كرده و میزان حقوق و دستمزد نیروی انسانی را برآورد كند. به منظور تعیین میزان حقوق و دستمزد، هر فعالیت ارزیابی شده و بر اساس معیارهایی، ارزش‌گذاری می‌گردد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 6"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1030" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">سیستم‌های اطلاعات</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">توضیحات بیشتر</span></span></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman"> <span dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 7"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اطلاعات به عنوان یكی از اجزای سیستم نقش مهمی در فعالیت‌های مهندسی صنایع به عهده دارد. ضرورت جمع‌آوری، سازماندهی و استفاده از اطلاعات در تصمیم‌گیری، شاخه‌ای به وجود آورده است كه در هر فعالیت مهندسی صنایع به كار گرفته می‌شود. سیستم‌های اطلاعات به علت اهمیت و وسعت، در سطوح كلاسیكی از جمله سیستم‌های پردازش مبادلات، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری و سیستم‌های خبره دسته‌بندی شده‌اند كه در مهندسی صنایع و سیستم‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 8"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1031" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Team Working <span lang="AR-SA" dir="rtl">كار تیمی</span></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman"> <span dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 9"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كار تیمی(</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Team Working</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)، تیم های كاری مؤثر، و &quot;ساختن تیم&quot; یكی از جذابترین موضوعاتی است كه اخیرا در سازمانها مطرح می شود؛ با اینکه در بعضی فرهنگهای کاری، کار تیمی را مانع پیشرفتهای فردی می دانند بطوری که فردمحوری باعث شکست در اهداف گروهی می شود(مثل ایران)، ولی می توان گفت منافعی که از موفقیت تیم بدست می آید بسیار چشمگیرتر و مطلوبتر از منافع فردی است. تیمهای موفق و كار گروهی، سرآغازی برای رسیدن به اهداف استراتژیك سازمان هستند؛ حتی می توان گفت تیمهای كاری مؤثر، نقشهای فردی كاركنان را برجسته و كاملتر كرده ، سازمان را قادر می كند كه به مشتریان خدمات بیشتری را ارائه كند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 10"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1032" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   RSA <span lang="AR-SA" dir="rtl">الگوریتم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> RSA Algorithm</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 11"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">الگوریتم </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">RSA</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> پس از آنکه ران ریوست (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Ron Rivest</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)، آدام شامیر (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Adam Shamir</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) و لن ادلمن (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Len Adleman</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) در سال 1977 آنرا بدست آوردند به این نام مشهور شد، هرچند تکنیک های اولیه آن پیشتر در سال 1973 توسط فردی بنام کلیفورد کوکس (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Clifford Cocks</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) بدست آمده بود اما تا سال 1977 اولا&quot; الگورتیم کاملا&quot; محرمانه بود و ثانیا&quot; به سادگی زمان حال نبوده است.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 12"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1033" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">کتاب الکترونیکی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> ebook</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 13"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>. کتاب های الکترونیکی یا </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ebooks</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> صرفاً نسخه های الکترونیکی مطالب مکتوب نیستند، بلکه میتوانند علاوه بر‏</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>‎‍</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> متن، فیلم، صوت، تصاویر و انیمیشن را نیز شامل شوند. بعلاوه می توانند درقالب فایل هایی که می تواند توسط یک کامپیوتر اجرا شود مانند قالب های </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Word Text </span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>،</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">HTML </span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>،</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDF</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> وفایل های اجرایی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">EXE</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> درآیند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 14"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1034" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">تجارت الکترونیکی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> E-commerce</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 15"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بطور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و کالای را از طریق </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">web</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> یا پست الکترونیکی سفارش می دهد. نهایتاً کالا را تحویل می گیرد. تجارت الکترونیکی، مبادله ی الکترونیکی داده هاست. بطور خلاصه می توان گفت که مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار بین سیستم های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه ای به مرابت گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده داردو آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است. تجارت الکترونیکی در ساده ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که بصورت الکترونیکی انجام می شود. لذا تجارت الکترونیک روشی است براساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می شوند</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 16"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1035" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">شبکه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Network</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 17"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع1(</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Source</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) گویند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 18"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1036" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">نرم افزار پریماورا</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Peimavera Project Planner</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 19"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">از این نرم افزار برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و براورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد. اساس کار بدین صورت است که ابتدا با وارد کردن فعالیت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بین این فعالیت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نیز روی فعالیت ها اعمال می کنیم. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بین فعالیت ها و منابع، فعالیت ها را طوری زمانبندی می کند که پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد. همچنین اگر هزینه استفاده از منابع را نیز به نرم افزار بدهیم براورد کلی هزینه پروژه را نیز خواهیم داشت. قابل ذکر است که این نرم افزار مشخص می کند که تک تک فعالیت ها در چه زمانی باید شروع شوند و در چه زمانی خاتمه یابند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 20"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1037" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">پست صوتی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Voice box</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <p /></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 21"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اینگونه سیستمها یا به صورت منفرد و یا به عنوان بخشی از یک </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">IVR</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> موظف به دریافت پیامهای صوتی و یا فاکس کاربر هستند. این سیستمها به صورت یک ماشین پاسخگو-</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Answering Machine</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- عمل می کنند و گاهی از یک پیامگیر ساده - مانند دستگاههای پیامگیر و یا تلفن های دارای پیامگیر- عملی می کنند و گاهی قابلیت آن را دارند که به جای استفاده از پیامگیری های متعدد برای یک سازمان به عنوان یک مرکز مشترک، پاسخگوی همه تماس ها باشند، پیامها را تفکیک کنند و با انتخاب فرستنده پیام، آن را به صورت انحصاری در اختیار بخش و یا فرد خاصی قراردهند. این سیستمها این تفکیک پیام را از طریق ایجاد صندوق های پستی صوتی (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Voice Mail Box</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) انجام می دهند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 22"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1038" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">وب سایت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Website</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 23"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">واژه های وب سایت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Web Site</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>، وب پیج </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Web Page</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>، هوم پیج </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Home Page</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> اصطلاح های مترادفی هستند که هر سه مکان و یا آدرس اینترنتی بخصوصی را روی اینترنت مشخص میکنند. بخش فیزیکی یک وب سایت از ترکیب برنامه ها و کدهای مختلف، که معمولترین آن کد اچ-تی-ام-ال </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">HTML</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> است، تشکیل شده که به روشهای گوناگون توسط کاربران طراحی میشود. وقتی که بخش فیزیکی وب سایت آماده شد، میبایستی آن را بروی یک وب سرور </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Webserver</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> قرار داد تا وب سایت مربوطه از طریق اینترنت قابل رویت بشود. وب سرور، کامپیترهای مخصوصی هستند که بخش کوچک آن معروف به فضای وب </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Web hosting</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> توسط فروشندگان خدمات اینترنتی، آی اس پی</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISP</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> به متقاضیان عرضه میشود. وب سایت یک شرکت و یا یک سازمان مکانی است بروی اینترنت که آنها میتوانند متقاضیان علاقمند را از وجود خود و همچنین سرویس و کالاهای موجود مطلع سازند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 24"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1039" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">شبیه ساز</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Simulator</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 25"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نرم ‏افزارهای شبیه ‏سازی - </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Simulation</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- مدیران را قادر خواهد ساخت قبل از اجرای هر سیستم تولیدی یا خدماتی و یا سیستم‏های در دست اجرا و یا در حال كار را مدل و شبیه سازی نموده و بررسی‏های لازم آماری را در تمامی ابعاد آن، جهت اتخاذ تصمیم بهتر و با هدف كاهش هزینه و افزایش سود - یا راندمان- به‏ عمل آورند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 26"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1040" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Global Positioning Systems GPS</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 27"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سیستم محل یابی جهانی (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Global Positioning Systems</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)، بک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24 ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد. خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 28"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1041" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">سنترینو</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Centrino</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 29"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سنترینو عنوان تجارتی شرکت اینتل برای پردازنده های لپ تاپ می باشد ، در این پردازنده ها به دو قابلیت مهم توجه گردیده ، یکی پشتیبانی از سیستم شبکه بیسیم </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">WIFI</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> و دیگری تولید حرارت کم توسط </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">CPU</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> های سنترینو ، این خصیصه باعث گردیده که مصرف باطری لپتاپ به مراتب از نمونه های متاخر آن کمتر بوده و در بعضی مدلهای لپ تاپ توانایی 7 ساعت کار یکسره در یک نوبت شارژ ایجاد شود و دیگر اینکه بدلیل حذف وسایل خنک کننده بزرگ قبلی وزن لپ تاپ نیز کاهش یابد ، همچنین</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">L2 Cache</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> پردازنده سنترینو 2 مگا بایت است که حداقل دو برابر پردازنده پنتیوم 4 می باشد. در آخرین تکنولوژی بهبود یافته سنترینو که معروف به سوناما ست ، باس پردازنده به 533 مگاهرتز رسیده است</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 30"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1042" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   <span lang="AR-SA" dir="rtl">توپولوژی باس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> Bus Topology</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA" dir="rtl"><p /></span></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 31"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در این نوع از اتصال فیزیکی شبکه از کابلهای هم محور یا </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Coaxial</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> استفاده میشود. کابلهای </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">coaxial</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-S text/html 2007-10-20T03:40:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان آشنایی اولیه با ISO/TS 16949 http://iso9001.mihanblog.com/post/8 <span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><p><font size="2"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: Tahoma">معرفی:</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span style="COLOR: #111111">   با وجود آنكه استانداردهای سری </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9000</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> به دلیل ماهیت مستقل خود، برای بسیاری از نهادها به عنوان پایه و اساس ساخت سیستم مدیریت كیفیت قرار گرفته، اما برخی از حوزه های اقتصادی به خصوص، مانند صنایع خودرو، كه علاقه بیشتری به برآورده شدن خواسته های كیفی خود دارند اقدام به تدوین الزامات ویژه خود نموده اند و اجرای این خواسته ها را برای تامین كنندگان خود الزام نموده اند.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">    از آنجا كه تعداد این الزامات سبب بروز مشكلاتی در خصوص ارزیابی مكرر خواسته های متفاوت برای قطعه سازان طرف قرارداد , خودرو سازان مختلف شده است . بررسی ها برای حل این مشكل منجر به تشكیل گروه كاری بین المللی صنعت خودرو (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">IATF‌</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) گردید كه این گروه كاری با همكاری كمیته فنی 176 سازمان بین المللی استاندارد (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> ) اقدام به یكپارچه سازی الزامات خودروسازان جهان گردید. ماحصل این تلاش انتشار مشخصه فنی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> در تاریخ 1/3/1999‌ گردید. در تدوین این مشخصه فنی مراجع ذیل به كار گرفته شده است:</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">1- سری استانداردهای بین المللی مدیریت كیفیت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9000</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">2- نظامنامه های مرجع </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">IATF</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> در مورد </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">3- نظامنامه های مرجع خودروسازان آمریكایی (سری </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">QS 9000</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">4- نظامنامه های مرجع خودروسازان ایتالیایی (سری </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">AVSQ</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> )</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">5- نظامنامه های مرجع خودروسازان فرانسوی (سری </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">EAQF</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">6- نظامنامه های مرجع خودروسازان آلمانی (سری </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">VDA</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)   </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">    چون طبق قواعد </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO‌</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> انتشار یك استاندارد بین المللی نیاز به طی تشریفات خاصی دارد، در موارد كه به دلیل نیاز به بازار به وجود یك مدرك لازم است مدرك سریعتر در اختیار قرار گیرد سازمان </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO‌</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> اقدام به انتشار یك مشخصه فنی (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">Technical Specification</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) می نماید و آن را با علامت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS‌</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> منتشر می نماید. یك </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> پس از انتشار ظرف سه سال مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار می گیرد كه ماحصل این كار بازنگری سال 2002 این مشخصه فنی و انتشار </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949:2002‌</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> می باشد. همچنین ظرف شش سال این نسخه فنی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و به صورت یك استاندارد بین المللی منتشر شده یا از درجه اعتبار ساقط می شود.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">    با توجه به استقبال صنعت خودرو از این مشخصه فنی و پذیرش آن توسط خودروسازان عضو </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">IATF</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> امروزه سیستم كیفیت بر مبنای </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949‌</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> رایجترین الگوی سیستم مدیریت كیفیت در جهان می باشد بازنگری دوم این مشخصه فنی بر اساس الزامات </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> و بر اساس رویكرد فرآیندی تدوین شده و حتی خودروسازان آمریكایی اعلام نموده اند كه این مشخصه فنی به عنوان الزامات آنها نیز قابل قبول است. به كارگیری مشخصه فنی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> در حال حاضر توسط شركت سازه گستر سایپا نیز الزام شده و این گروه خودرو سازی الزامات خود را تحت عنوان </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">AR8202‌</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> بر اساس این مشخصة فنی و با افزودن الزمات خاص خود منتشر كرده است.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: Tahoma">مزایای بكارگیری استاندارد:<p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">1- انطباق كامل با استاندارد </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9001:2000</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> و قابلیت تلفیق به خصوص برای واحدهای تولیدی كه هم برای صنعت خودرو و هم خارج از آن فعالیت می نمایند.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">2- قابلیت انطباق و سازگاری با استاندارد مدیریت ، زیست محیطی ، </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 14000‌</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">3- استقرار یك سیستم مدیریت كیفیت فرآیند گرا كه متضمن ایجاد بهبود مداوم در سازمان و حركت به سمت مدلهای </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">TQM</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> و تعالی سازمان است.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">4- پذیرش این سیستم توسط گروه خودرو سازی سایپا   </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">5- قابلیت انطباق سیستم با الزامات خودرو سازان ایرانی دیگر (ایران خودرو، كرمان خودرو و....)</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">6- استفاده از مزایای عمومی سیستمهای مدیریت كیفیت </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: Tahoma">دامنه كاربرد:<p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">   <span style="COLOR: #111111"> با توجه به موارد مندرج در مشخصة فنی </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TS 16949:2002</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #111111; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> این الزامات با هدف جلوگیری از ممیزیهای مكرر/ مختلف مراجع صدور گواهینامه و ایجاد یك رویكرد واحد در مورد سیستمهای مدیریت كیفیت سازمانهای تولید كننده و تامین كننده قطعات خودرو تدوین شده است. این مشخصه قبلی برای محلهایی از سازمان كه در آنجه قطعات مشخص شده توسط مشتری برای تولید و یا خدمات پس از فروش ساخته می شوند كاربرد دارد. بخشهای پشتیبان (مانند مراكز طراحی ، دفتر مركزی و مراكز توزیع) به عنوان بخشی از سازمان ممیزی می شوند ولی نمی توانند به تنهایی گواهینامه دریافت نمایند این مشخصه فنی می تواند برای زنجیره تامین خودرو سازی نیز استفاده شود. (پیمانكاران فرعی ، قطعه سازان طرف قرارداد با خودرو ساز)  </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" /></font></p></span> text/html 2007-10-20T03:40:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان آشنایی اولیه با ISO 9001 http://iso9001.mihanblog.com/post/7 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify; mso-outline-level: 2"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>1-مقدمه </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>1-1-تعریف کیفیت : </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کیفیت ویژگیهائی است که بایستی یک ماده ، محصول یا خدمت داشته باشد تا حداقل نیازمندیهای تصریح شده در استاندارد را برآورده نماید.(داراباشد). <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">یا به عبارتی دیگر:<p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">Fitness For Use </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1-2-روند تکاملی کیفیت :</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در ابتدا در کارخانجات بحث کیفیت وکنترل آن بر عهده واحدهائی بنام کنترل کیفیت ( </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">QC</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) بوده وافرادی بعنوان بازرسین کنترل کیفیت در ایستگاههای مشخصی از فرآیند تولید یا بعضا در آخرین ایستگاه ، محصول تولید شده را با معیارهای پذیرش وروشهای تعریف شده وعمدتا بروش رندوم (اتفاقی) یا در مواردی بصورت 100٪ (با توجه به ضرورت) مقایسه و کنترل می نمودند. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">معایب این روش:</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">افراد تولید خودرا آنچنانکه باید درقبال کیفیت محصولی که تولید می کردند مسئول احساس نمیکردند واین طرزتفکرراداشتند که اگر محصول دارای ایرادی را تولید کنندنفر کنترل کیفیت بازرسی نموده ومحصولات معیوب را جدا مینمایند. طبعا چنین دیدگاهی معایب زیر رامیتواند بهمراه داشته باشد : </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ایجاد دوباره کاری برای محصولاتی که بصورت معیوب تولید شده اند و قابل بازکاری هستند. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ضایعات شدن بخشی ازمحصولات که عیوب آنها بحدی است که یا در مرحله بازرسی مستقیما ضایعاتی اعلام میشوند یا اینکه پس از دوباره کاری نیز بدلیل غیر قابل پذیرش بودن ضایعات میشوند. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">توقف خط تولید که مهمترین اشکال بوده وبیشترین لطمه رابه کاهش میزان تولید وبهره وری می زند. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در این دیدگاه وروش نشانه ای از فرهنگ خودکنترلی واینکه کیفیت مسئولیت همه کارکنان است دیده نمی شد. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1-3-ضرورت ایجاد سیستمهای کیفیت : </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بدلائل فوق وبا توجه به تغییر تدریجی دیدگاهها در قبال کیفیت وانتظارات مشتریان ، رقابتی شدن روز افزون بازارها وبرخوردار شدن بیش از پیش مشتریان از حق انتخاب محصولات با کیفیت بهتر وقیمت پایین تر ، ضرورت کاهش قیمت تمام شده محصولات برای تولید کنندگان بویژه از طریق حذف هزینه های قابل حذف (هزینه های ضایعات ، دوباره کاری ء توقفات کیفی و....) ضرورت طراحی وایجاد سیستمهای کیفیت را با هدف شناسائی نقاط ریسک کیفی از ابتدای فرآیند ، آموزش پرسنل دست اندرکار تولید وحاکم نمودن دیدگاه خودکنترلی ، مکتوب کردن روشهای تولید و.... ورعایت الزامات سیستم ودر نتیجه حذف تا حدامکان معایب دیدگاه قبلی، ایجاد نمود. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">لذا ایجاد سیستمهای تضمین کیفیت بر مبنای استانداردهای </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO9000</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">با هدف ایجاد فرهنگ کیفیت واستقرار آن در سازمانها بروش سیستماتیک با تدوین استانداردهای </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO 9000</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">توسط سازمان بین المللی استاندارد ( </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">International Standard Organization</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) شکل گرفت . </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1-4-معرفی سازمان بین المللی استاندارد وکمیته تدوین استانداردهای کیفیت </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>2</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">سازمان بین المللی استاندارد (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">International Standard Organization</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) همانگونه که از نام آن پیداست سازمانی بین المللی است که در زمینه تدوین استانداردهای مختلف که مقوله کیفیت یکی از آنهاست فعالیت میکند. در این سازمان که مقر آن در کشور سوئیس وشهر ژنو است بیش از 283 گروه یا کمیته فنی وجود دارد که سالانه حدود 30000 متخصص در آن شرکت می کنند . این سازمان فعالیت خودرا درسال 1974 میلادی آغاز نموده است و بیش از 110 کشور جهان از جمله ایران عضو آن هستند. کمیته فنی شماره 176 موسوم به</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO/TC 176</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">مسئولیت تدوین استانداردهای تضمین کیفیت رابرعهده دارد. </span></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.75in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1-5-ویرایشهای استانداردهای تضمین کیفیت ( </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO9000</span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الگو وریشه تهیه وتدوین استانداردهای تضمین کیفیت (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO9000</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) استاندارد تهیه شده توسط موسسه استاندارد انگلیس </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>)BSI</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) بنام </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">BS5750</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">بود که این استاندارد در سال 1979 تدوین وارائه گردید. با بازنگری در این استاندارد توسط سازمان بین المللی استاندارد نخستین ویرایش استانداردهای تضمین کیفیت در سال 1987 بنام </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO9000 </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تهیه گردید . این استاندارد در سال 1994 وسپس در سال 2000 مجددا مورد بازنگری وتجدید ویرایش قرار گرفت. و ویرایشهای جدید آن با هدف بهبود وبرطرف کردن نقائص ویرایشهای قبلی ارائه شد. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify; mso-outline-level: 2"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2-آشنائی مختصر با استاندارد </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ISO9000</span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">ویرایش 1994 <p /></span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">سیستمهای تضمین کیفیت برمبنای استاندارد </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO9000</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">دارای نگرش سیستمی بودهوبدلیل اینکه نوع محصول مورد نظر آنها نمیباشند لذا محدوده خاصی از صنعت را شامل نمی شوند وبصورت فراگیر قابل استفاده هستند. </span></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">از آنجائیکه عناصر استاندارد </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO9001</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">دربین استانداردهای </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="FA">سری 9000شامل :</span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO9001, ISO9002ISO9003</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ISO9004 </span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>، کاملترین بوده وتمامی بیست عنصر استاندارد را دربرمیگیرند این استاندارد به استاندارد 20 عنصری نیز معروف شده بود که در اینجا فقط به ذکر نام عناصر استاندارد اکتفا مینمائیم. ضمنا از آنجائیکه عناصر استاندارد در بند 4 استاندارد عنوان شده اند ترتیب آنها از 4-1الی 4-20 وبشرح زیرمیباشند : </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-1- مسئولیت مدیریت4-2- سیستم مدیریت کیفیت4-3- بازنگری قرارداد4-4- کنترل طراحی4-5- کنترل مدارک وداده ها4-6- خرید4-7- کنترل محصول تدارک شده توسط مشتری (خریدار) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>3</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-8- قابلیت شناسائی وردیابی محصول4-9- کنترل فرآیند4-10- بازرسی وآزمون </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-11- کنترل تجهیزات اندازه گیری وآزمون4-12- وضعیت بازرسی وآزمون4-13- کنترل محصول نامنطبق</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-14- اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه4-15- جابجائی ، انبارش ، بسته بندی ، نگهداری وتحویل </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-16- کنترل سوابق کیفیت4-17- ممیزی داخلی4-18- آموزش4-19- ارائه خدمات4-20- فنون آماری</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هریک از عناصر بالا دارای پیامی درراستای حصول کیفیت بوده ومیتوان گفت هیچ فعالیت موثر برکیفیتی نیست که درسازمان انجام شود ودراین عناصرمورد توجه قرار نگرفته باشد. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اثر بخشی سیستم در گرو درک صحیح واستقرارمناسب آن وبعد استمرار آن با عمل به خواسته های استاندارد است .</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify; mso-outline-level: 2"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">3-آشنائی با استاندارد </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ISO 9001/2000</span></b><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">از جمله وظایف مهم سازمانهای تدوین کننده استاندارد بررسی مداوم از طریق دریافت بازخورد اجرای آنها ( از طریق گزارشات ممیزیهای انجام شده توسط موسسات گواهی دهنده ( </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Certificate Bodies</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>)از شرکتهای دارنده گواهینامه استقرار سیستم) وتلاشدرجهت بهبود محتوا واثربخشی آنهاست. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">درهمین راستا استانداردهای تضمین کیفیت درسالهای 94 و 2000 مورد بازنگری قرار گرفتند. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بهبودهای حاصل شده در استاندارد ویرایش 2000 نسبت به ویرایش 1994 :</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">* تمرکز بیشتر بر مشتری ومشتری مداری </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">* تقویت نگرش فرآیندی (دقت وتمرکز بیشتر برفرآیند های موثر برکیفیت محصول وخروجی آنها بویژه تمرکز برفرآیندتولید وخروجی آن یعنی محصولی که بدست مشتری نهائی میرسد) و بهبود مستمر(چرخه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">PDCA</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) .</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خروجی ها<span style="mso-spacerun: yes">   </span>فرآینـــــــد<span style="mso-spacerun: yes">   </span>ورودی ها </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">OutputsProcessInputs</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>*</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بازنگری وتعدیل در حجم مستندات مورد نیازسیستم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> . </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در استاندارد ویرایش 94 استقرارسیستم ضرورتا منجر به تولید محصول با کیفیت نمی شد چرا که تمرکز استاندارد بر استقرار سیستم قرار داشت ولیکن در ویرایش 2000 تمرکز برفرآیند ومحصول خروجی آن با تقویت دیدگاه فرآیند نگر وتاکید بر بکارگیری چرخه بهبود مستمر (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">PDCA</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) در شناسائی وایجاد تعامل بین فرآیندهای مختلف سازمان مورد توجه قرار گرفت. همچنین عنوان استاندارد ایزو 9000 در این ویرایش مورد بازنگری قرار گرفت ودیگر شامل عبارت تضمین کیفیت نمیگردد . </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این امر بیانگر این حقیقت است که الزامات سیستم <span style="COLOR: red">مدیریت </span><span style="COLOR: black">کیفیت مشخص شده در این ویرایش ایزو 9001 در کنار تضمین کیفیت محصول ودرجهت افزایش رضایتمندی مشتری میباشد. </span></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عناصر استاندارد تغییر یافته (ویرایش 2000) را در زیر بطور خلاصه وبا شماره های مربوطه در استاندارد ذکر میکنیم . توضیح اینکه این ویرایش از استاندارد شامل 8 بند اصلی میباشد ولیکن عناصر کلیدی استاندارد از بند 4 تا 8 مورد اشاره قرار گرفته اند : </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -26.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-سیستم مدیریت کیفیت </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الزامات عمومی – الزامات مستندسازی (خط مشی واهداف کیفیتی) – نظامنامه کیفیت – روشهای اجرائی وسایر مستندات مورد نیاز -سوابق کیفیتی </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -26.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">5-مسئولیت مدیریت </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تعهد مدیریت – تعیین نماینده مدیریت – خط مشی کیفیت – اجرای بازنگری مدیریت – تامین منابع تمرکز برمشتری </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -26.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">6-مدیریت منابع </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فراهم آوری منابع – منابع انسانی – زیرساخت – محیط کار </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -26.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">7-تحقق محصول <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">طرح ریزی تحقق محصول – فرآیندهای مرتبط با مشتری – طراحی وتوسعه – خرید- تولید وارائه خدمات –کنترل ابزارهای پایش واندازه گیری </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-INDENT: -26.25pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">8-اندازه گیری ، تجزیه وتحلیل وبهبود </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 26.25pt 0pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کلیات – پایش واندازه گیری – کنترل محصول نامنطبق – تجزیه وتحلیل داده ها- بهبود </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify; mso-outline-level: 2"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify; mso-outline-level: 2"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><p> </p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.25in 0pt 0.5in; TEXT-INDENT: -0.25in; TEXT-ALIGN: justify; mso-outline-level: 2"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مراحل استقرار سیستمهای کیفیت </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-1-<b><span style="COLOR: maroon">مرحله طراحی</span></b> – طراحی مناسب سیستم – تعیین اهداف وفرآیندها در تطابق با الزامات وخط مشی .</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-2-<b><span style="COLOR: maroon">مرحله پیاده سازی واجرا (استقرار فرآیندها</span></b>) : در این مرحله مستندات مورد نیاز شامل فرآیندها- روشهای اجرائی وسایر مستندات مورد نیاز با توجه به حجم سازمان تهیه وجاری میشود. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-3-<b><span style="COLOR: maroon">ممیزی داخلی</span></b> : فعالیتی است جهت ارزیابی وتعیین وضعیت ونحوه اجرای سیستم ورعایت الزامات در مقایسه بااستاندارد و مشخص نمودن مغایرتها جهت انجام اقدامات اصلاحی .</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; TEXT-INDENT: -0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4-4-<b><span style="COLOR: maroon">انجام پیش ممیزی و ممیزی</span></b> نهائی برای اخذ گواهینامه از سازمانهای گواهینامه دهنده (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Certificate Bodies</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) .</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">انواع ممیزیهائیکه در سیستم انجام میشود شامل ممیزی شخص اول – ممیزی شخص دوم (داخلی) و ممیزی شخص ثالث (خارجی) یا همان ممیزی اخذ گواهینامه و ممیزی مراقبتی یا سورویلانس آدیت میباشند</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><p> </p></span></p> text/html 2007-10-18T08:40:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان اصطلاحات سیستم مدیریت کیفیت - بخش سوم http://iso9001.mihanblog.com/post/6 <div dir="ltr" align="left"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><p><font face="Times New Roman" size="2"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoTableGrid" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext; mso-yfti-tbllook: 480" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter" /><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /><f eqn="sum @0 1 0" /><f eqn="sum 0 0 @1" /><f eqn="prod @2 1 2" /><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @0 0 1" /><f eqn="prod @6 1 2" /><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /><f eqn="sum @8 21600 0" /><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @10 21600 0" /></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f" /><lock aspectratio="t" v:ext="edit" /></shapetype><shape id="_x0000_i1027" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توجیه اقتصادی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توضیحات بیشتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">روشی علمی مبتنی براطلاعات اقتصادی - آماری و ... که به وسیله آن میتوان بازده مالی یک پروژه را در آینده پیش بینی کرد . در روشهای جدید با استفاده از نرم افزار میتوان به روند جریان سرعت و دقت بیشتر بخشید.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1028" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   MS-Project </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ام.اس پروژکت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ام.اس پروژکت یک وسیله مدیریت پروژه های طولانی است که مورد کاریرد معلمان ، دانش آموزان ، سرپرستان و کارمندان جهت مدیریت زمان و کنترل جریان کار هر گونه پروژه یا کاری است. استفاره از جداول و فهرست پروژه ها می تواند انجام کار های بزرگ را مدیریت کند و همچنین قابلیت مدیر را در تغییر جدول کاری و زیر پروژه ها افزایش می دهد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1029" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Primavera </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نرم افزار کنترل پروژه</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 5"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">از این نرم افزار برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و براورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد. اساس کار بدین صورت است که ابتدا با وارد کردن فعالیت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بین این فعالیت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نیز روی فعالیت ها اعمال می کنیم. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بین فعالیت ها و منابع، فعالیت ها را طوری زمانبندی می کند که پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد. همچنین اگر هزینه استفاده از منابع را نیز به نرم افزار بدهیم براورد کلی هزینه پروژه را نیز خواهیم داشت. قابل ذکر است که این نرم افزار مشخص می کند که تک تک فعالیت ها در چه زمانی باید شروع شوند و در چه زمانی خاتمه یابند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 6"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1036" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">شبیه سازی</span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> Simulation</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""> <p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 7"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نرم ‏افزارهای شبیه ‏سازی - </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Simulation</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>- مدیران را قادر خواهد ساخت قبل از اجرای هر سیستم تولیدی یا خدماتی و یا سیستم‏های در دست اجرا و یا در حال كار را مدل و شبیه سازی نموده و بررسی‏های لازم آماری را در تمامی ابعاد آن، جهت اتخاذ تصمیم بهتر و با هدف كاهش هزینه و افزایش سود - یا راندمان- به‏ عمل آورند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 8"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1037" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کنترل پروژه</span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> Control Project</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 9"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به مجوعه عوامل و راهکارهای متناسب برای کاهش هزینه ها و انجام پروژه در زمان مقرر و در نهایت افزایش بهره وری اطلاق میشود.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 10"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1038" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Certification Body </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توضیحات بیشتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 11"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">شرکت های بین المللی نظارت کننده بر روند اخذ گواهینامه ها و اطلاعات جمع آوری شده توسط ممیزان داخلی که کار سر ممیزی نهایی را انجام می دهند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 12"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1039" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   VNC Virual Network Computer</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 13"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ایجاد یک شبکه مجازی بین حداقل دو سیستم کامپیوتری با قابلیت کنترل تمام یا قسمتی از کامپیوتر میزبان.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 14"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1034" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Smart Card </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کارت هوشمند</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 15"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کارت هوشمند در واقع قطعه ای از سیلیسسوم است که روی یک بدنه پلاستیکی قرار میگیرد و از جمله ویژگیهای اصلی آن حافظه حفاظت شده و ریز پردازنده ای است که روی چیپ قرار دارد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 16"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1035" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Security </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">امنیت</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 17"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">حفاظت از سیستم کامپیوتر و داده های آن در برابر صدمات و آسیب دیدگیها و استفاده از سیستم توسط افراد غیر مجاز.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 18"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1040" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Mobility </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تحرک</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 19"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به سیستمهایی که قابلیت جابجایی و تحرک دارد اطلاق میشود. این خصوصیت یکی از ارکان مهم در شبکه های بی سیم میباشد که مد نظر قرار میگیرد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 20"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1041" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   MBA Master of Business Administrator</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 21"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رشته تحصیلی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">MBA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> در حدود ده سال است که در دانشگاه های ایران تدریس می شود و اخیرا نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">MBA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> مخفف عبارت</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Master of</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Business Administrator</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> می باشد و دارای گرایش های متعددی می باشد که دانشجویان در سال دوم تحصیل می توانند گرایش مورد نظر خود را برای ادامه تحصیل در این رشته برگزینند. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">MBA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> یکی از پرطرفدارترین و پر سود ترین رشته های تحصیلی است و برای تحصیل در آن شما با هر مدرک لیسانسی می توانید در آزمون های مربوطه ثبت نام کنید. رشته </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">MBA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> به دلیل تفاوت های ماهیتی از ظاهر آسان و جذابی نسبت به سایر رشته های برخوردار است ولی در عمل برای موفقیت در کنکور و تحصیل در آن نیازمند توانمندی های هوشی و ذاتی خواهید بود که می تواند تضمین کننده موفقیت یا شکست شما در این رشته باشد. رشته </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">MBA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> درکنکور سراسری کارشناسی ارشد ایران جزو رشته های قرار گرفته که افراد می توانند بدون توجه به مدرک تحصیلی دوره کارشناسی خود به عنوان انتخاب دوم(52 رشته در این دسته قرار دارند) گزینش نمایند</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 22"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1042" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   WTO </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سازمان تجارت جهانی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 23"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سازمان تجارت جهانی یك سازمان اقتصادی است كه براساس موافقت نامه گات در سال 1947 بین 98 كشور منعقد شد.این توافقنامه تا سال 1995 تنها تجارت كالا را در بر می گرفت اما از آن به بعد تجارت خدمات و مالكیت معنوی را نیز شامل شد و با نام سازمان تجارت جهانی به فعالیت خود ادامه داد. در حال حاضر این سازمان 143 كشور عضو و ناضر دارد كه ایران نیز از خرداد ماه امسال (1384) به عنوان عضو ناضر پذیرفته شده است. یكی از مهمترین اصول تجارت جهانی آزاد سازی تجاری كالاهای كلیه كشورهای عضو است، چیزی كه ایران به دلایل مختلف دچار مشكل است.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 24"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1043" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مهندسی سیستم</span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> System Engineer</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 25"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در حالی كه تحقیق در عملیات با توجه به منابع فعلی سیستم به حل مسئله و ارائه راه حل می‌پردازد مهندسی سیستم‌ها بر طراحی و برنامه‌ریزی سیستم‌های جدید برای انجام بهتر عملیات فعلی یا اجرای عملیات، وظایف یا خدماتی كه تا به حال به كار گرفته نشده‌اند تأكید می‌كند. به عبارت دیگر تحقیق در عملیات تغییر رویه‌های سیستم را پیشنهاد می‌كند در حالی كه مهندسی سیستم‌ها تغییر كل یا بخشی از یك سیستم و جایگزین نمودن سیستم جدید را پیشنهاد می‌كند. با این توضیح مشخص می‌گردد كه فلسفه وجودی مهندسی سیستم‌ها نیز همانند مهندسی صنایع سنتی و تحقیق در عملیات ارائه راه‌حل‌های مؤثر و كارا برای مسائل مربوط به طراحی، تحلیل و ارزیابی است اما با نگرشی متفاوت از آنها. مهندسی سیستم‌ها نیز مانند تحقیق در عملیات با ظهور خود و ارائه تكنیك‌های مؤثر در طراحی و تحلیل، مهندسی صنایع سنتی را تحت تأثیر قرار داد</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 26"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1025" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">علم مدیریت</span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> Management</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""> <p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 27"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">علم مدیریت رشته‌ای است كه در ارتباط تنگاتنگ با تحقیق در عملیات در دهه 1960 توسعه یافته است. تكنیكهای مورد استفاده در این رشته همان تكنیكهای تحقیق در عملیات هستند اما تفاوت آن با تحقیق در عملیات در حوزه كاربرد آن است كه بیشتر در امور اداری، بازرگانی و مدیریت صنعتی مطرح می‌گردند. امروزه تفاوتی بین این دو قائل نمی‌شوند و معمولاً با هم و به شكل </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">OR/MS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> مطرح می‌گردند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 28"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1026" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مهندسی فاكتورهای انسانی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توضیحات بیشتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 29"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سیستم‌های مهندسی صنایع بر خلاف سیستم‌های سخت‌افزاری، مانند مهندسی الكترونیك اغلب تركیبی از انسان و ماشین هستند و طراحی سیستم‌های انسان- ماشین نیازمند تعیین بهترین تركیب از عناصر انسانی و ماشینی است. این نیازمندی ضرورت آگاهی مهندسین صنایع از روانشناسی صنعتی و مهندسی فاكتورهای انسانی را توجیه می‌نماید.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 30"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1044" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">استقرار كارخانه یا سازمان</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توضیحات بیشتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 31"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">عواملی از قبیل دسترسی به نیروی كار، تاریخچه كارگری منطقه، تأثیر صنایع موجود بر نیروی كار، دسترسی به نیروی برق، آب، گاز و دیگر سوخت‌ها، آلودگی آب، امكان دفع فاضلاب، میزان حمل و نقل و دسترسی به جاده، منابع مواد اولیه و فاصله آن از محل كارخانه، دسترسی به بازار مصرف، امكان استفاده از بازار محلی، منازل و واحدهای مسكونی، سطح تحصیلات، رفاه و بهداشت، امكانات تفریحی، مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه، وضعیت آب و هوا، وجود مركز آتش‌نشانی و امدادرسانی، وجود هماهنگی بین واحدهای تولیدی در منطقه، رویكرد مسئولین منطقه، وضعیت صنایع مكمل در منطقه و میزان سهولت دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری باید در استقرار و انتخاب مكان در نظر گرفته شوند. در مبحث استقرار سازمان یا كارخانه، این عوامل به شكل سیستماتیك و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آنها بهترین مكان استقرار انتخاب می‌شود. روش‌های تصمیم‌گیری، رتبه‌بندی و مدل‌های ریاضی مكان‌یابی از جمله تكنیك‌هایی هستند كه برای این منظور بكار گرفته می‌شوند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 32"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1045" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برنامه‌ریزی حمل و نقل</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توضیحات بیشتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 33"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">هزینه‌های حمل و نقل بخش قابل ملاحظه‌ای (بین 25 تا 50 درصد) از هزینه‌های واحدهای صنعتی و خدماتی را به خود اختصاص می‌دهند. حمل و نقل مواد اولیه به محل كارخانه، حمل مواد به بخش تولید، حمل و نقل بین بخش‌های تولید، حمل محصولات ساخته شده و توزیع محصولات ساخته شده در بازار، مواردی هستند كه هزینه‌هایی را به كارخانه تحمیل می‌كنند در صورتی كه هیچ گونه نقش بهره‌ور در تولید ندارند. چگونه می‌توان هزینه‌های حمل و نقل را كاهش داد؟ برنامه‌ریزی حمل و نقل شامل اصول و تكنیك‌های ریاضی است كه سعی در كاهش هزینه‌های حمل و نقل دارند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 34"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1046" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جانمایی بخش‌ها</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توضیحات بیشتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span> </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 35"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p> </p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تهیه طرح استقرار بخش‌های تولیدی یا استقرار بخش جدید در كنار بخش‌های فعلی تولید، از جمله فعالیت‌های مهندسی صنایع و سیستم‌هاست. بررسی ارتباط بین بخش‌های تولیدی، تعیین حجم حمل و نقل بین واحدها، بررسی نكات ایمنی در جانمایی، بهینه‌سازی حمل و نقل بین بخش‌ها و ارائه طرح بهینه استقرار از جم text/html 2007-10-18T08:40:00+01:00 iso9001.mihanblog.com ابوالفضل مرادیان اصطلاحات سیستم مدیریت کیفیت - بخش دوم http://iso9001.mihanblog.com/post/5 <div dir="ltr" align="left"><table class="MsoTableGrid" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext; mso-yfti-tbllook: 480" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter" /><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /><f eqn="sum @0 1 0" /><f eqn="sum 0 0 @1" /><f eqn="prod @2 1 2" /><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @0 0 1" /><f eqn="prod @6 1 2" /><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /><f eqn="sum @8 21600 0" /><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @10 21600 0" /></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f" /><lock aspectratio="t" v:ext="edit" /></shapetype><shape id="_x0000_i1025" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   IT </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فن آوری اطلاعات</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات ، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است . انسان همواره از فن آوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. در سالیان اخیر ، فن آوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فن آوری های جدید و یا عالی ، یاد می شود ، بیشترین تاثیر را در حیات بشریت داشته اند . دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرائی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده ، بگونه ای که داده و اطلاعات به سرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می گیرد . بدون شک مهمترین و در عین حال بزرگترین پیشرفت در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ابداع &quot;وب&quot; توسط &quot; تیم . برنرزلی &quot; در اواخر سال 1980 در </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">CERN</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ، برمی گردد . به منظور آشنائی با جایگاه واقعی &quot;وب &quot; ، کافی است به ضریب نفوذ آن پس از ابداع توجه گردد. پس از ابداع هر فن آوری ، مدت زمانی بطول می انجامد تا فن آوری مورد نظر در مقیاس عمومی مورد استفاده قرار گیرد( ضریب نفوذ) . مثلا&quot; تلفن پس از 74 سال ، رادیو پس از 38 سال ، کامپیوترهای شخصی پس از 16 سال ، تلویزیون پس از 13 سال و &quot;وب &quot; پس از 4 سال ، موفق به جذب پنجاه میلیون استفاده کننده شده اند .</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1026" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Email </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پست الکترونیک</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوعی نامه که به صورت دیجیتالی و تحت شبکه بین کامپیوتر ها ارسال شده و محتوای باینری دارد</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1027" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   CMS Content Management System</span><font face="Times New Roman"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 5"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">CMS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> یا به عبارتی &quot;سیستم مدیریت محتوا &quot;</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Content Management System</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">یک ابزار نرم افزاری است که از آن به منظور تولید و مدیریت محتوای پایگاه داده ها استفاده می شود., تعریف این مدل به شما این امکان را می دهد تا از الگو و ساختارهای مشابه که قبلا ساخته شده اند، برای: 1. درک بهتر از شناخت نیاز 2. درک بهتر از راهبردها 3. درک بهتر از چگونگی ! رفع نیازها استفاده نمود. توجه با مدلهای مشابه دارای مزیتهای ذیل خواهد بود: 1. استفاده از تجارب دیگران 2. عدم برخورد با مشکلات پیش بینی نشده 3. حفظ سرمایه و زمان 4. جلوگیری از سعی و خطاهای کورکورانه 5. یافتن ایده های جدیدی که در بوته آزمایش موفق بوده اند</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 6"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1028" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Advance communications </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ارتباطات پیشرفته</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 7"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ترکیب سخت افزار و نرم افزار و اتصالات مخابره داده ها با استفاده از تکنولوژی روز و جدید جهان که امکانات ارتباطی را فراهم میسازد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 8"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1029" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Voice Box </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">صندوق صوتی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 9"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">اینگونه سیستمها یا به صورت منفرد و یا به عنوان بخشی از یک </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">IVR</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> موظف به دریافت پیامهای صوتی و یا فاکس کاربر هستند. این سیستمها به صورت یک ماشین پاسخگو-</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Answering Machine</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>- عمل می کنند و گاهی از یک پیامگیر ساده - مانند دستگاههای پیامگیر و یا تلفن های دارای پیامگیر- عملی می کنند و گاهی قابلیت آن را دارند که به جای استفاده از پیامگیری های متعدد برای یک سازمان به عنوان یک مرکز مشترک، پاسخگوی همه تماس ها باشند، پیامها را تفکیک کنند و با انتخاب فرستنده پیام، آن را به صورت انحصاری در اختیار بخش و یا فرد خاصی قراردهند. این سیستمها این تفکیک پیام را از طریق ایجاد صندوق های پستی صوتی (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Voice Mail Box</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>) انجام می دهند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 10"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1037" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   TAPI Telephony Application Programming</span><font face="Times New Roman"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 11"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مجموعه ای از تمام توابعی است که میتواند برای دستیابی به سرویس های تلفنی در سیستم عامل ویندوز استفاده شود.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 12"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1038" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سیستم عامل</span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span>  OS</span><font face="Times New Roman"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 13"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نرم افزاری است که مسئول کنترل بکارگیری منابع سخت افزاری مانند حافظه - واحد پردازش مرکزی - فضای ذخیره سازی دیسک و تجهیزات جانبی میباشد. سیستم عامل مبنایی است که برنامه های کاربردی بر اساس آن ساخته میشود.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 14"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1039" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Windows </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ویندوز</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 15"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سیستم عاملی که در سال 1983 توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردید. ویندوز یک محیط رابط گرافیکی کاربر چند وظیفه ای است که در کامپیوتر های بر پایه </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">MS-DOS</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> به اجرا در می آید.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 16"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1040" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Application </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برنامه کاربردی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 17"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">یک برنامه کامپیوتری که برای کمک به کاربران جهت انجام امور خاص طراحی شده است. برنامه کاربردی بسته به هدف طراحی آن میتواند با متون- اعداد - تصاویر یا ترکیب این عناصر کارکند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 18"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1041" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   GSM Modem </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توضیحات بیشتر</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 19"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">یک وسیله ارتباطاتی با خطوط تلفن سیار است که کامپیوتر را قادر میسازد تا اطلاعاتی را با استفاده از این خطوط مخابره نماید.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 20"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1042" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Website </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سایت اینترنتی</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 21"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">واژه های وب سایت </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Web Site</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>، وب پیج </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Web Page</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span>، هوم پیج </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Home Page</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">اصطلاح های مترادفی هستند که هر سه مکان و یا آدرس اینترنتی بخصوصی را روی اینترنت مشخص میکنند. بخش فیزیکی یک وب سایت از ترکیب برنامه ها و کدهای مختلف، که معمولترین آن کد اچ-تی-ام-ال </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">HTML</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> است، تشکیل شده که به روشهای گوناگون توسط کاربران طراحی میشود. وقتی که بخش فیزیکی وب سایت آماده شد، میبایستی آن را بروی یک وب سرور </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Webserver</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> قرار داد تا وب سایت مربوطه از طریق اینترنت قابل رویت بشود. وب سرور، کامپیترهای مخصوصی هستند که بخش کوچک آن معروف به فضای وب </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Web hosting</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> توسط فروشندگان خدمات اینترنتی، آی اس پی</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ISP</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> به متقاضیان عرضه میشود. وب سایت یک شرکت و یا یک سازمان مکانی است بروی اینترنت که آنها میتوانند متقاضیان علاقمند را از وجود خود و همچنین سرویس و کالاهای موجود مطلع سازند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 22"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1043" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   TPM Total productive maintenance</span><font face="Times New Roman"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 23"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر , یکی از انواع روش های اصلی و مادر در بحث نگهداری و تعمیرات است . این روش تقسیم کار عملیاتی را در بین دپارتمانها الگو قرار میدهد و از تمرکز عملیاتها در یک بخش جلوگیری مینماید.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 24"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1044" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Wireless </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بی سیم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 25"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Wireless</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به تکنولوژی ارتباطی اطلاق می شود که در آن از امواج رادیویی، مادون قرمز و مایکروویو ، به جای سیم و کابل ، برای انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده می شود.از میان این دستگاه ها می توان پیغامگیرها، تلفن های همراه، کامپیوتر های قابل حمل، شبکه های کامپیوتری، دستگاه های مکان یاب، سیستم های ماهواره ای و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ها را نام برد.تکنولوژی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Wireless</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> به سرعت در حال پیشرفت است و نقش کلیدی را در زندگی ما در سرتاسر دنیا ایفا می کند.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 26"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1045" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   PDA Personel Digital Assistant</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><font face="Times New Roman"> <p /></font></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 27"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> مخفف </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Personel Digital Assistant</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> میباشد که به دستیار دیجیتالی معروف میباشد کار با این دستگاه ساده بسیار ساده میباشد و به تازگی در تکنولوژی ساخت آنها پیشرفت چشم گیری به وجود آمده است </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ها در واقع کامپیوترهای جیبی و سبک وزنی هستند که برای نخستین بار در سال </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">۱۹۹۳</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> توسط شرکت اپل به بازار عرضه شدند . </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> جهت انجام کارهای شخصی مانند ( دفترچه یادداشت ، تقویم،پایگاه داده ها و ماشین حساب و...) طراحی شده است. </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Pda</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> های جدید منشی های جیبی خوبی هستند و میتوانند به طور بیسیم ایمیل و </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">message</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ارسال و یا دریافت کنید و یا عکس دیجیتالی بگیرید در مدلهای جدید این </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> ها میتوان بهتر شدن سرعت آن ، وضوح و شفافیت و کیفیت بهتر تصویر و صفحه نمایش رنگی و قیمت پایین آنها اشاره کرد . این </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> دارای یک کیبرد کوچک نیز هست . دربازارهای کامپیوتر دو نوع </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> وجوددارد یکی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PALM</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> و دیگری رایانه جیبی پالم که در واقع یک ارگانیزر است با برخی از قابلیت های رایانه شخصی ولی رایانه جیبی یک رایانه است با قابلیت ارگانایزر این </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">PDA</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="rtl"></span> دارای قلم مخصوص است که کار کلیک و نوشتن را انجام میدهد .</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 28"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1046" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   Paper less </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بدون کاغذ</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 29"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به انجام کلیه عملیات های اداری بدون استفاده از کاغذ در یک سازمان اطلاق میشود. این عملیات ها با استفاده از شبکه های بزرگ و کوچک در سرتاسر مجموعه قابل پی گیری و دسترسی میباشد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 30"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1030" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توزیع دو جمله ای</span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> binomial distribution</span><font face="Times New Roman"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 31"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">یکی از توابع معروف و پر کاربرد در مبحث آمار میباشد که با استفاده از آن الگوی رفتاری مجموعه ای از داده ها را میتوان پیش بینی کرد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 32"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x0000_i1031" style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 9pt" type="#_x0000_t75"><imagedata o:href="http://www.parslan.com/fa/img/view/boxdot.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" /></shape>   </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">توزیع نرمال</span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><span dir="ltr"></span> normal distribution</span><font face="Times New Roman"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></font></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 33"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><div dir="ltr" align="left"><table class="MsoNormalTable" style="WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 100%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="100%"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p><font face="Times New Roman"> </font></p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">یکی از توابع معروف و پر کاربرد در مبحث آمار میباشد که با استفاده از آن الگوی رفتاری مجموعه ای از داده ها را میتوان پیش بینی کرد. پراکندگی داده ها در این توزیع به شکل یک تپه میباشد که از مرکز تقارن دارد.</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: "Times New Roman""><p /></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 34"><td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 426.1pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="568"><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><shape id="_x00